Monthly Archives: kwiecień 2015

Obwieszczenie w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obwieszczenie

Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. , poz. 188), odbędą się w niedzielę 10 maja 2015 r. w godz. 700 – 2100. W razie konieczności, ponowne głosowanie odbędzie się w niedzielę 24 maja 2015 r.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112, z późn. zm.) Konsul RP w Oslo informuje, że rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2015 r., poz. 471) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo utworzono pięć obwodów głosowania obejmujących swym zasięgiem całe terytorium Królestwa Norwegii:

 

 1. Obwód głosowania nr 128, Oslo, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oslo, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP, Uranienborg terrasse 11, 0351 Oslo. Obwodowa komisja wyborcza nr 128 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.
 2. Obwód głosowania nr 129, Oslo, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oslo, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP, Uranienborg terrasse 11, 0351 Oslo. Obwodowa komisja wyborcza nr 129 będzie właściwa do głosowania osobistego.
 3. Obwód głosowania nr 130, Bergen, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bergen, Szkoła Katolicka Św. Pawła, Christies gate 16, 5015 Bergen. Obwodowa komisja wyborcza nr 130 będzie właściwa do głosowania osobistego. OKW nr 130 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
 4. Obwód głosowania nr 131, Stavanger, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Stavanger, Parafia Katolicka Św. Svithuna, St. Olavs gate 25, 4005 Stavanger. Obwodowa komisja wyborcza nr 131 będzie właściwa do głosowania osobistego. OKW nr 131 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.
 5. Obwód głosowania nr 132, Trondheim, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Trondheim, Omega Accounting AS & Polish Connection, Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim. Obwodowa komisja wyborcza nr 132 będzie właściwa do głosowania osobistego.

 

Oslo, 13 kwietnia 2015 r.

Sławomir Kowalski

I radca/Konsul RP w Oslo

 

Podstawowe informacje nt. udziału w wyborach Prezydenta RP

w obwodach utworzonych w okręgu konsularnym

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo

 

I. Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania ma obywatel polski, który:

1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2. Posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty,

3. Zostanie wpisany do spisu wyborców,

4. Posiada pełne prawa publiczne, wyborcze i nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem sądu.

 

II. Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby chcące wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie Konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 3 dnia przed dniem wyborów tj. zakończenia godzin urzędowania Wydziału Konsularnego w dniu 7 maja 2015 r. (godz.16.15). Termin ten jest bezwzględnie przestrzegany. Osoba, która nie zgłosi się do spisu wyborców, nie będzie mogła głosować (z wyjątkiem osób posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania). W przypadku głosowania korespondencyjnego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r..

Uwaga. Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy jedynie wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce.

 

Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory:

https://ewybory.msz.gov.pl/

Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.

 

Zgłoszeń można dokonywać również bezpośrednio w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo

1) telefonicznie, nr tel.: +47 24110 877

2) elektronicznie, e-mailowo wysyłając wypełniony formularz na adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl

3) pisemnie, wysyłając wypełniony formularz na adres: Ambasada RP w Oslo, Wydział Konsularny, Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo

4) ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego (w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1300 , środa w godz. 1300-1700)

5) faksem wysyłając wypełniony formularz, nr faksu: +47 24110878.

 

W zgłoszeniu podaje się:

 

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
 • adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
 • numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

W Królestwie Norwegii, tj. państwie, w którym dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

UWAGA!!! Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2015 r.

 

III. Głosowanie korespondencyjne

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Głosowanie korespondencyjne w okręgu konsularnym odbywa się tylko w obwodzie głosowania, w którym obwodowa komisja wyborcza jest właściwą dla celów głosowania korespondencyjnego, tj. OKW nr 128, Oslo.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:

 

 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
 • adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
 • numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

W Królestwie Norwegii, w którym dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego,

 • adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę konsulowi najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r.

 

Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

Po dokonaniu rejestracji wyborca otrzymuje od Konsula pakiet wyborczy, który zawiera:

1. zaadresowaną kopertę zwrotną,

2. kartę do głosowania;

3. kopertę na kartę do głosowania;

4. instrukcję głosowania;

5. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Gotowy pakiet wyborczy, na swój koszt, wysyła na adres właściwego Konsula.

Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeśli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru glosowania.

Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do konsula, do którego zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, w godzinach jego urzędowania. Wyborca może także w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej wskazanej na kopercie zwrotnej.

Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych przekazanych przez Konsula są wrzucane do urny wyborczej.

 

IV. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015 r.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 maja 2015 r.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

 

Bieżąca informacja o wyborach Prezydenta RP organizowanych w Polsce i za granicą znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej: http://prezydent2015.pkw.gov.pl i http://pkw.gov.pl . Informacje będą również aktualizowane na stronie Ambasady RP w Oslo: : www.oslo.msz.gov.pl

Wykaz kandydatów prowadzony przez Państwową Komisję Wyborczą: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/306_Kandydaci

 

Źródło: Ambasada RP w Oslo

Przypominamy: Kabaret Neo-Nówka wystąpi w Bergen.

Już 25 kwietnia 2015r. mieszkańcy Bergen będą mieli okazję zobaczyć show przygotowane przez Kabaret Neo-Nówka.

„Pielgrzymka do miejsc śmiesznych” – to tytuł najnowszego program Kabaretu Neo-Nówka. Tym razem wrocławianie zabierają widzów we wspólną podróż do miejsc, w których nic nie jest takie, jakie powinno. W tym programie Neo-Nówka stara się zaskoczyć widza nową i czasami zaskakującą formą prezentowanych skeczy. Spoiwem spektaklu są przedstawiciele różnych grup społecznych, którzy razem z widzami wędrują w poszukiwaniu celu swojej podróży.

W programie zobaczycie wyraziste postacie, kąśliwe puenty i charakterystyczny dla Neo-Nówki pazur. Nie zabraknie również, do czego Neo-Nówka zdążyła już widzów przyzwyczaić, autorskich piosenek i muzyki na żywo.

Organizator : Polsko-Norweskie Stowarzyszenie Integracyjno-Edukacyjne w Bergen (polonia-bergen.com)

Kiedy: 25.04.15 (sobota); godz.17:00

Gdzie: Oseana Kunst og Kultur Senter, Mobergsbakken 20, 5200 Os

Bilety:

Bilety można zamówić pod tymi nr. telefonu:
Patrycja : 94186073
Ania : 99116004
Wojciech : 47663614
Marcin : 96854221

źródło: https://www.facebook.com/poloniabergen

Rozpoczęły się zapisy na rok szkolny 2015/2016 do Polskiej Szkoły i Polskiego Przedszkola w Bergen.

Aby zapisać dziecko do szkoły lub grupy przedszkolnej, należy do 15 maja 2015r. przesłać wypełniony kwestionariusz (pobierz tutaj) na adres: zapisy.polskskole@gmail.com

Zapisy dotyczą WSZYSTKICH dzieci, nawet tych, które są już uczniami szkoły i przedszkola.

W przypadku dużej ilości chętnych, o przyjęciu do szkoły zadecyduje kolejność zgłoszeń!

Rodzice dzieci przyjętych do szkoły i przedszkola otrzymają e-mail z informacją zwrotną do 30 czerwca 2015r.

Planowane jest uruchomienie następujących grup:

3-4 latki ( roczniki 2012, 2011 )
5 latki ( rocznik 2010 )
klasa 1 ( rocznik 2009 )
klasa 2 ( rocznik 2008 )
klasa 3 ( rocznik 2007 )
klasa 4 ( rocznik 2006 )
klasa 5 ( rocznik 2005 )
klasa 6 ( rocznik 2004 )
klasa 7 ( rocznik 2003 )
gimnazjum / liceum ( rocznik 2002 i mniej )

Źródło:http://www.polskskole.no/

Uszkodzony jacht “Magnus Zaremba” czeka na pomoc.

Wszyscy ci, którzy chcą pomóc w doprowadzeniu “Magnusa” do formy oraz w uratowaniu ekspedycji naukowej na Grenlandię mogą wpłacać pieniądze na konto charytatywne Towarzystwa Polsko Norweskiego w Stavanger o numerze 923 5251 9725 z dopiskiem „Pomoc dla Magnusa”.

Cała kwota zostanie przekazana kapitanowi jednostki Eugeniuszowi Moczydłowskiemu. Akcja jest jawna, każdy wpłacający może otrzymać dowód przekazania zebranej kwoty na ten cel. Wpłacający może zachować na życzenie swą anonimowość. I w tym przypadku prosimy o zaznaczenie na przelewie: wpłata anonimowa „Pomoc dla Magnusa”. Akcja potrwa do końca kwietnia.

Łódź norweskiej straży przybrzeżnej odnalazła „Magnusa Zarembę” dryfującego 40 mil morskich od Marstein.

źródło: stavanger.pl